ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Gorge Nails;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Gorge Nails: De onderneming vermeld in Artikel 2;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Gorge Nails georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Gorge Nails gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2 - Identiteit van Gorge Nails

Handelsnaam: Gorge Nails
Eigenaar: Tracy Anne Shelverton

Vestigings- & bezoekadres:
Bemmelseweg 54
6662PB Elst

Telefoonnummer Nederland: 0638311434
E-mail: via dit formulier

KvK-nummer: 53585593
BTW-identificatienummer: NL001818638B14

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Gorge Nails levert alleen aan nagelprofessionals, dat wil zeggen gediplomeerde schoonheidsspecialisten, schoonheids- of nagelsalons, nagelstylisten en schoonheidsopleidingen. De klant dient haar BTW nummer te verstrekken om vast te kunnen stellen, dat de klant beroepsmatig als nagelprofessional actief is.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gorge Nails en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Gorge Nails en de klant.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Waar Gorge Nails gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gorge Nails niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs exclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling en aflevering;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Direct nadat de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gorge Nails middels een email naar het door klant opgegeven emailadres de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gorge Nails passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Aangezien de klant elektronisch kan betalen, zal Gorge Nails daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Gorge Nails kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gorge Nails op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 2. De door de klant verschuldigde bedragen dienen voldaan te worden hetzij via elektronische weg op het moment van aanvaarding hetzij op een door de pakketvervvoerder ondersteunde wijze op het moment van aflevering.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gorge Nails te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Gorge Nails behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 - Levering

 1. Gorge Nails zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Gorge Nails het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gorge Nails tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Gorge Nails bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Herroepingsrecht of ontbindingsrecht is niet van toepassing, omdat Gorge Nails alleen aan zakelijke klanten levert.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. Gorge Nails staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Gorge Nails er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Gorge Nails, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Gorge Nails kan doen gelden.