Privacyverklaring

Dit privacybeleid beschrijft op welke wijze Gorge Nails de gegevens gebruikt en beschermt, die u verstrekt aan Gorge Nails als u deze website bezoekt. Gorge Nails vindt het belangrijk om er zorg voor te dragen, dat uw privacy gewaarborgd is. Als wij u vragen om bij het gebruik van deze website bepaalde informatie te verstrekken waarmee u geidentificeerd kunt worden, dan verzekeren wij u dat deze informatie alleen gebruikt zal worden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Gorge Nails kan deze verklaring wijzigen door het aanpassen van deze pagina. Door regelmatig deze pagina te controleren, kunt u nagaan of ons privacybeleid nog steeds in overeenstemming is met uw wensen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

De gegevens van de klanten van Gorge Nails zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van Gorge Nails en voor de klant zelf.
De gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden voor zover dat voor de klant noodzakelijk is, dat wil zeggen voor het verrichten van betalingen en voor het verzenden van bestellingen.

Verwerkingen

Gorge Nails voert alleen verwerkingen op persoonsgegevens uit, die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken ten behoeve van haar klanten en voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die daar uit voortvloeien.
Gorge Nails voert dus geen verwerkingen op persoonsgegevens uit die gericht zijn op marketing, profiling of welke analyse van persoonsgegevens dan ook.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een uitdrukkelijk verzoek van de klant zelf.
De verwerkingen, die Gorge Nails uitvoert staan hieronder beschreven.

Accountregistratie

Om online toegang te kunnen krijgen tot de eigen gegevens en om online bestellingen te kunnen plaatsen, dient de klant een account aan te maken.
De accountgegevens zijn het adres van een email account, waar de klant toegang toe heeft en een wachtwoord.
Het emailadres is nodig om de klant toegang te kunnen geven tot de eigen gegevens en om de toegang te kunnen herstellen, indien deze het wachtwoord vergeten is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een emailadres te gebruiken, waar onbevoegden geen toegang toe hebben en om Gorge Nails zo snel mogelijk te informeren, indien een onbevoegde mogelijk toegang heeft verkregen tot dit emailadres, opdat de toegang tot de gegevens van de klant geblokkeerd kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om er voor te zorgen, dat het  wachtwoord niet bekend raakt bij onbevoegden.

Klantregistratie

De klantgegevens, die door de klant vastgelegd dienen te worden om een bestelling te kunnen plaatsen bij Gorge Nails zijn de naam, het adres en een telefoonnummer.
Gorge Nails levert alleen aan zakelijke klanten en registreert hun BTW nummer ter controle hiervan bij de Belastingen en Douane Unie. 
De klantgegevens kunnen te allen tijde door de klant zelf gecorrigeerd worden.

Bestellingsregistratie

Om bestellingen te kunnen doen, dient de klant adresgegevens op te nemen in het account.
De bestellingsregistratie houdt gegevens bij met betrekking tot de afhandeling van een bestelling zoals klantidentificatie, hoeveelheid, prijs en identificatie van producten, tijdstippen van bestelling, betaling, en verzending.
De bestellingsregistratie heeft vanwege wettelijke verplichtingen een bewaartermijn van 7 jaar.

Betalingsregistratie

De betalingsregistratie houdt gegevens bij met betrekking tot de afhandeling van een betaling zoals klantidentificatie, bedrag, reden, factuurdatum en betaaldatum.
De betalingsregistratie heeft vanwege wettelijke verplichtingen een bewaartermijn van 7 jaar.

Certificeringsregistratie

De klant kan zich certificeren voor het werken met IBX en kan, indien gewenst, als gecertificeerde salon vermeld worden op de website.
Indien de klant niet meer vermeld wil worden, dan deze de vermelding zelf stoppen.
De vermelding blijft aanwezig, zolang de klant dat wil. 
 

Grondslag voor verwerkingen

Als een klant een product bestelt bij Gorge Nails, dan ontstaat daarmee een overeenkomst tussen de klant en Gorge Nails.
Deze overeenkomst betreft van de zijde van Gorge Nails het leveren van diensten en producten, het verwerken van betalingen en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die daaruit voortvloeien en van de zijde van de klant het betalen van de afgesproken vergoeding.
Het uitvoeren van deze overeenkomsten en het nakomen van de wettelijke verplichtingen, die daaruit voortvloeien, vormen de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Gorge Nails.

Rechten van de klant

Inleiding

Gorge Nails verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren een overeenkomst met een klant en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Gorge Nails bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze vastgelegd zijn.
Gorge Nails ontvangt persoonsgegevens van de klant zelf. Ze ontvangt geen persoonsgegevens van derden.
Gorge Nails geeft geen persoonsgegevens door aan andere organisaties, tenzij ze daar wettelijk toe verplicht is of en alleen voor zover dat noodzakelijk is om aan de opdracht van de klant te voldoen.
Gorge Nails neemt geen geautomatiseerde besluiten met betrekking tot klanten.

Recht op inzage

Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Ze kunnen deze gegevens zelf online inzien via hun account. Ze kunnen een verzoek doen om hun persoonsgegevens op andere wijze in te zien. Aan een dergelijk verzoek zal voor zover mogelijk binnen een maand gehoor  gegeven worden.

Recht op rectificatie

Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten rectificeren. Ze kunnen deze gegevens zelf online aanpassen via hun account. Ze kunnen een verzoek doen om hun persoonsgegevens op andere wijze te laten rectificeren. Aan een dergelijk verzoek zal voor zover mogelijk binnen een maand gehoor  gegeven worden.

Recht op vergetelheid

Klanten hebben recht op vergetelheid. Klanten kunnen een beroep doen op dit recht en daarmee vragen om hun gegevens te wissen, voor zover Gorge Nails geen verplichting heeft om ze te bewaren. Aan een dergelijk verzoek zal voor zover mogelijk binnen een maand gehoor  gegeven worden.

Recht op beperking

Klanten hebben recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. We hebben geen idee welke beperking klanten zouden kunnen wensen, maar als we een dergelijk verzoek ontvangen, dan zal daar voor zover mogelijk binnen een maand gehoor aan gegeven worden.

Recht van bezwaar

Klanten hebben recht van bezwaar tegen het gebruik van hun gegevens. We hebben geen idee welke bezwaar klanten zouden kunnen hebben, maar als we een dergelijk bezwaar ontvangen, dan zal daar voor zover mogelijk binnen een maand gehoor aan gegeven worden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Klanten hebben recht op gegevensoverdraagbaarheid. We hebben geen idee welke overdracht van gegevens klanten zouden kunnen wensen, maar als we een dergelijk verzoek ontvangen, dan zal daar voor zover mogelijk binnen een maand gehoor aan gegeven worden.

Cookies

Gorge Nails maakt alleen gebruik van cookies om voor de klant het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Vragen, opmerkingen en klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van deze privacyverklaring, kan de klant terecht bij:
Gorge Nails
Blijdestein 59
6714DZ Ede
06-12786366
piet@gorge.nl

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509AJ Den Haag